+45 7447 4419 [email protected]

Pædagogik

 

Socialfaglige og pædagogiske metoder i arbejdet på Alrunen

Pædagogisk 

På Alrunen vil vi være et trygt sted at være. De voksne tager ansvar for, at skabe muligheder og rammer der motivere til udviklingsprocesser og hvor det er muligt for børn og unge at folde sig ud.

Vores pædagogik er en udvikling af den hverdagspraksis der har været på opholdsstedet, samt en kombination af pædagogikker og tilgange til målgruppen, som de voksne har uddannet sig i og har ladet sig inspirere af gennem årtier.

 

Alrunens personale er løbende i et opkvalificeringforløb med henblik på at styrke og konsolidere den social pædagogiske indsats omkring de børn og unge, som er indskrevet på Alrunen og dem som kommer. En del af det, at føle sig tryg handler om, at blive forstået og set. At den voksne kan se bag adfærden og se muligheder frem for begrænsninger. At den voksne forstår, at barnets reaktioner ikke er af ond vilje, men forstår at barnets adfærd og udtryk kan og oftest knytter sig til en tillært mestring/forsvar eller mangel på evne til at kontrollere impuls. Med denne forståelse skal den voksne tage ansvar for samværet og møde barnet i konflikter, såvel som succeser på den bedst mulige måde for barnet.

Vi forstår derfor betydningen af at, opkvalificere personalet i forhold til vores målgruppe kontinuerligt. 

Tilgange

Relationspædagogik

 

Kognitive samtaler

Struktureret og visuel pædagogik

Mentalisering

Narrativer

Konsekvenspædagogik

På Alrunen har vi stor fokus på relationen til de unge. Det er pædagogens opgave, at skabe en tryg base for barnet/den unge, hvor der er fokus på det fælles 3. I gennem relations arbejde skabes en tryg base, der udgør fundamentet for tillid mellem barnet/den unge og pædagogen. Vi ved af erfaring, at en tryg relation mellem barnet/den unge og pædagogen er en forudsætning for, at vi kan arbejde pædagogisk med dem gennem samtaler.

På Alrunen arbejder vi kognitivt gennem b.la. planlagte ugentlige samtaler med den unge. I samtalerne er der dels fokus på, hvad der arbejdes med i forhold til den enkelte ung og dennes udviklingsplan, samt hvad den unge er optaget af. Udviklingsplanen er et internt arbejdsredskab på Alrunen, som indeholder mål, delmål og evaluering for den unge, samt den unges eget udviklings punkt. Samtalerne registreres i elektronisk journal, planner4you, så alle medarbejdere har indblik i det arbejde der sker omkring den enkelte ung. Gennem samtalerne træner vi også de unge i at aflærer uønsket adfærd og sætter ny adfærd i stedet. Til dette gør vi brug af øvelser fra bogen ”gode tanker – gode følelser” af Paul Stallard.

Alrunen arbejder til dagligt med en struktureret og visuel pædagogik. Det gør vi via opslag på tavlen i fælles rum, samling om eftermiddagen, hvor dagen sættes i rammer og hvor børnene både oplyses om og har mulighed for, at byde ind med ønsker til dagens aktiviteter. Ved samling tales der også om, hvad der rør sig i unge gruppen. Alrunen har unge møde hver uge, hvor de unge forinden har indgivet punkter de gerne vil drøfte. Punkterne hænger synligt på opslagstavlen. Der laves referat af mødet, som også er tilgængeligt på tavlen. På unge møderne tages der fx emner op som misbrug, seksualitet, trivsel og andre emner, som de unge ønsker at drøfte.

Alrunen arbejder desuden med piktogrammer, Time Timer, kugle dyne, faste sove og spise tider der har til formål, at skabe struktur, tryghed og genkendelighed. De unge varsles fx om aktiviteter eller andre aftaler på forhånd, sådan at vi skaber forudsigelighed. 

Alrunen har udarbejdet et sæt hus-regler, som har til formål at passe på den enkelte ung, samt skabe læring for, hvordan vi agere i fællesarealerne og tager hensyn til hinanden.

Når vi på Alrunen anvender den mentaliserende tilgang ÅBENT, der danner begreberne, Åbenhed, Balance, Empati, Nysgerrighed og Tålmodighed, så gør vi det fordi vi ved, at mentalisering avler mentalisering og fordi vi rigtig gerne vil bidrage til, at børnene og de unge opnår bedre evne herfor.

Alrunen har udarbejdet et sæt hus-regler, som har til formål at passe på den enkelte ung, samt skabe læring for, hvordan vi agere i fællesarealerne og tager hensyn til hinanden.

For Alrunens børn og unge betyder det, at de møder en voksen der har fokus på, at afstemme dem følelsesmæssigt i alle situationer. Vi arbejder bl.a. med at spejle barnet/den unge i følelser, handling og adfærd, samt hjælpe barnet/denunge til egen refleksion, mens vi har fokus på barnets egne indre mentale processer.  Vi forsøger at skabe passende forstyrrelse i barnet/den unge, så det skaber en positiv proces i barnet/den unge der kan arbejdes videre med. 

På Alrunen har vi fokus på børnenes historie, som vi hjælper dem med at få italesat, når de har behov for det. Det at fortælle sin historie, giver mening i livet og er med til, at barnet opdager sin værdi som menneske. Historie fortælling giver styrke og plads til nye handlemuligheder. Vi møder børnene nysgerrigt og med åbent sind og hjælper dem med at sætte ord på, såfremt de har behov for det.

På Alrunen arbejder vi med dele af konsekvenspædagogik, hvor pædagogerne har ansvaret for rammerne, dvs. vi er opmærksomme på, at give dem muligheder for at træffe valg, hvor vi påtager os ansvaret. 

På Alrunen arbejder vi med konsekvenspædagogikken på den måde, at vi benytter naturlige konsekvenser i hverdagen. Det betyder, at årsag og konsekvens skal hænge sammen og barnet/den unge skal varsles på forhånd, så denne kender konsekvensen.

Vi er særligt opmærksomme på, at målgruppen er differentieret og det kræver, at vi arbejder individuelt med muligheder og valg. 

På Alrunen har vi fokus på at være fysisk aktiv og vi har de senere år haft en særlig interesse i cykling. Vi har været i Paris, Berlin, Amsterdam og senest har vi cyklet børnenes historie gennem Danmark, hvor vi sluttede af i København. Hvis vi arbejder med cykling, træner vi sammen fra marts og frem til juni, hvor vi tager på cykeltur. Det er ikke hvert år at cykling er i fokus.

Når vi på Alrunen arbejder med cykling, er det for at styrke relationen og interaktionen børnene imellem. Vi oplever, at det styrker sammenholdet mellem børn og voksen. Træningen og turene giver børnene en positiv oplevelse, hvor de oplever alle aspekter i et fællesskab med udfordringer i mod- og medgang. Den proces som barnet/den unge kommer igennem under cykelturen, er medskaber til, at barnet/den unge styrker troen på egne evner.

Kosten er også vigtig på Alrunen. Vi arbejder ud fra en alsidig kost i hverdagen, hvor vi sikre at barnet/den unge får den rette næring. Der serveres 6 måltider om dagen og der er fri adgang til frugt hele dagen. Børnene har medindflydelse på menuen.

På Alrunen arbejder vi kognitivt gennem b.la. planlagte ugentlige samtaler med den unge. I samtalerne er der dels fokus på, hvad der arbejdes med i forhold til den enkelte og dennes udviklingsplan, samt hvad den unge er optaget af. Udviklingsplanen er et internt arbejdsredskab på Alrunen, som indeholder mål, delmål og evaluering for den unge, samt den unges eget udviklingspunkt. Samtalerne registreres i planner, så alle medarbejdere har indblik i det arbejde der sker omkring den enkelte ung. Gennem samtalerne træner vi også de unge i at aflærer uønsket adfærd og sætter ny adfærd i stedet. Til dette gør vi brug af øvelser fra bogen ”gode tanker – gode følelser” af Paul Stallard.

Alrunen arbejder til dagligt med en struktureret og visuel pædagogik. Det gør vi via opslag på opslagstavlen i fælles rummet, samling om eftermiddagen, hvor dagen sættes i rammer og hvor børnene både oplyses og har mulighed for, at byde ind med ønsker til aktiviteter. Ved samling tales der også om, hvad der rør sig i unge gruppen. Alrunen har unge møde hver uge, hvor de unge forinden har indgivet punkter de gerne vil drøfte. Punkterne hænger synligt på opslagstavlen. Der laves referat af mødet, som også er tilgængeligt på tavlen. På unge møderne tages der fx emner op som misbrug, seksualitet, trivsel og andre emner, som de unge ønsker at drøfte.

Alrunen arbejder desuden med piktogrammer, Time Timer, kugle dyne, faste sove og spise tider der har til formål, at skabe struktur, tryghed og genkendelighed. De unge varsles fx om aktiviteter eller andre aftaler på forhånd, sådan at vi skaber forudsigelighed. 

Resultater

Alrunen dokumenterer indsatser via journalisering på elektronisk medie Planner4you. Det gælder f.eks. de interne udviklingsplaner, som vi anvender som styreredskab for det pædagogiske arbejde.

Og vi er stolte af vores resultater. Siden 2007 – 2013 har der boet ca. 27 unge på Alrunen, og af disse er ca. 70% blevet rustet til et selvstændigt voksenliv, uden tilknytning til det offentlige, dvs. de er gået fra klienter til borger.