+45 7447 4419 [email protected]

Pædagogik

 

Socialfaglige og pædagogiske metoder i arbejdet på Alrunen

Pædagogik

På opholdsstedet Alrunen vil vi være et trygt sted at være. De voksne tager ansvar for, at skabe muligheder og rammer der motivere til udviklingsprocesser og hvor det er muligt for børn og unge at folde sig ud.

Vores pædagogik er en udvikling af den hverdagspraksis der har været på opholdsstedet, samt en kombination af pædagogikker og tilgange til målgruppen, som de voksne har uddannet sig i og har ladet sig inspirere af gennem årtier.

 

Opholdsstedet Alrunens personale er i et kontinuerligt opkvalificerings forløb med henblik på at styrke og konsolidere den social pædagogiske indsats omkring de børn og unge, som er indskrevet på Alrunen og dem som kommer.

En del af det, at føle sig tryg handler om, at blive forstået og set. At den voksne kan se bag adfærden og se muligheder frem for begrænsninger. At den voksne forstår, at barnets reaktioner ikke er af ond vilje, men forstår at barnets adfærd og udtryk kan og oftest knytter sig til en tillært mestring/forsvars strategi eller mangel på evne til at kontrollere impuls. Med denne forståelse skal den voksne tage ansvar for samværet og møde barnet i konflikter, såvel som succeser på den bedst mulige måde for barnet.

 

Tilgange

Relationspædagogik

 

Kognitive samtaler

Struktureret og visuel pædagogik

Mentalisering

Narrativer

Konsekvenspædagogik

Alrunen er et socialpædagogisk opholdssted som har stor fokus på relationen til de unge. Det er pædagogens opgave, at skabe en tryg base for barnet/den unge, hvor der er fokus på det fælles 3. Igennem relations arbejde skabes en tryg base, der udgør fundamentet for tillid mellem barnet/den unge og pædagogen. Vi ved af erfaring, at en tryg relation mellem barnet/den unge og pædagogen er en forudsætning for, at vi kan arbejde pædagogisk med dem gennem samtaler.

Vi arbejder kognitivt gennem b.la. planlagte ugentlige samtaler med den unge. I samtalerne er der dels fokus på, hvad der arbejdes med i forhold til den enkelte ung og dennes udviklingsplan, samt hvad den unge er optaget af. Udviklingsplanen er et internt arbejdsredskab for pædagogerne, som indeholder fokuspunkter, mål, delmål og evaluering for den unge, samt den unges eget udviklings punkt. Samtalerne registreres i elektronisk journal, planner4you, så alle medarbejdere har indblik i det arbejde der sker omkring den enkelte ung. Gennem samtalerne træner vi også de unge i at aflærer uønsket adfærd og sætter ny adfærd i stedet. Til dette gør vi brug af øvelser fra bogen ”gode tanker – gode følelser” af Paul Stallard.

Vi arbejder til dagligt med en struktureret og visuel pædagogik. Det gør vi via opslag på tavlen i fælles rum, samling om eftermiddagen, hvor dagen sættes i rammer og hvor børnene både oplyses om og har mulighed for, at byde ind med ønsker til dagens aktiviteter. Ved samling tales der også om, hvad der rør sig i unge gruppen. Der afholdes unge møde hver uge, hvor de unge forinden har indgivet punkter de gerne vil drøfte. Punkterne hænger synligt på opslagstavlen. Der laves referat af mødet, som også er tilgængeligt på tavlen. På unge møderne tages der fx emner op som misbrug, seksualitet, trivsel og andre emner, som de unge ønsker at drøfte.

Vi benytter desuden piktogrammer, Time Timer, kugle dyne, faste sove og spise tider der har til formål, at skabe struktur, tryghed og genkendelighed. De unge varsles fx om aktiviteter eller andre aftaler på forhånd, sådan at vi skaber forudsigelighed. 

Alrunen har udarbejdet et sæt hus-regler, som har til formål at passe på den enkelte ung, samt skabe læring for, hvordan vi agere i fællesarealerne og tager hensyn til hinanden.

Når vi anvender den mentaliserende tilgang ÅBENT, der danner begreberne, Åbenhed, Balance, Empati, Nysgerrighed og Tålmodighed, så gør vi det fordi vi ved, at mentalisering avler mentalisering og fordi vi rigtig gerne vil bidrage til, at børnene og de unge opnår bedre evne herfor.

For Alrunens børn og unge med særlige behov betyder det, at de møder en voksen der har fokus på, at afstemme dem følelsesmæssigt i alle situationer. Vi arbejder bl.a. med at spejle barnet/den unge i følelser, handling og adfærd, samt hjælpe barnet/den unge til egen refleksion, mens vi har fokus på barnets egne indre mentale processer. Vi forsøger at skabe passende forstyrrelse i barnet/den unge, så det skaber en positiv proces i barnet/den unge der kan arbejdes videre med.

Vi har fokus på børnenes historie, som vi hjælper dem med at få italesat, når de har behov for det. Det at fortælle sin historie, giver mening i livet og er med til, at barnet opdager sin værdi som menneske. Historie fortælling giver styrke og plads til nye handlemuligheder. Vi møder børnene nysgerrigt og med åbent sind og hjælper dem med at sætte ord på, såfremt de har behov for det.

Vi arbejder med dele af konsekvenspædagogik, hvor pædagogerne har ansvaret for rammerne, dvs. vi er opmærksomme på, at give dem muligheder for at træffe valg, hvor vi påtager os ansvaret. Konsekvenspædagogikken benyttes således, at årsag og konsekvens skal hænge sammen og barnet/den unge skal varsles på forhånd, så denne kender konsekvensen.

Vi er særligt opmærksomme på, at målgruppen er differentieret og det kræver, at vi arbejder individuelt med muligheder og valg. 

Kosten er også vigtig på Alrunen. Vi arbejder ud fra en alsidig kost i hverdagen, hvor vi sikre at barnet/den unge får den rette næring. Der serveres 6 måltider om dagen og der er fri adgang til frugt hele dagen. Børnene har medindflydelse på menuen.

Resultater

Opholdsstedet Alrunen dokumenterer indsatser via journalisering på det elektronisk medie Planner4you. Vi udarbejder interne udviklingsplaner, som vi anvender som styreredskab for det pædagogiske arbejde. Disse tager udgangspunkt i den af kommunen udarbejdet handleplaner.