+45 7447 4419 [email protected]

Intern Skole

 

Læringsstil

På Alrunens interne skole arbejdes der ikke med én specifik læringsstil. Vores elever har forskellige behov og vi tilrettelægger derfor vores undervisning i forhold til den enkelte elev. 

Vi benytter eksempelvis centicubes der hjælper børnene i matematik med udregning af vægt, længde, tal, tabellære, omregnings tabel osv. Flere af vores elever vil også gerne bruge kugleramme, whiteboard, matematik fessor og pc.

Elevplan

Alrunen udarbejder elevplaner på alle indskrevne elever og de opdateres løbende, minimum hver 3. mdr. Vi har i vores elevplaner et punkt der hedder udvikling, hvor eleverne selv er med til, at beskrive deres eget udviklingspunkt for de næste 3 mdr. Der vil under punktet være en evaluering udarbejdet af læreren. Vi vægter at alle elever er en aktiv del af deres elevplan, så de medinddrages i videst mulig omfang.

På Alrunen tilbyder vi FSA via et tværfagligt samarbejde med Dybbøl Efterskole, idet vi som opholdssted ikke har bemyndigelse til, at gennemfører FSA. Vi har gennem længere tid haft et godt og produktivt samarbejde med Dybbøl Efterskole og det vil vi blive ved med.

Fag på Alrunen

Alrunen underviser i fuldt timetal i kultur fag, dansk, matematik, engelsk, tysk og idræt. De første fire fag arbejdes der med ml. 8-13 og idræt er på programmet om eftermiddagen to gange om ugen.

Alrunen laver altid en individuel vurdering af den enkelte elev og tilbyder, at tilkøbe undervisning ude, såfremt eleven kan profitere af et fag, som Alrunen ikke underviser i. Alrunen vil her hente og bringe eleven til undervisningen.

Alrunen tilbyder FSA i ovenstående fag i samarbejde med Dybbøl efterskole, såfremt eleven vurderes parat til dette.

Målgruppe vurdering

På Alrunen har vi valgt ikke at udbyde alle fag, idet vores elever har specielle indlærings forudsætninger og ikke har ressourcer til, at deltage i en fuld skoledag eller tage eksamen i samtlige fag. Vi har derfor valgt at vores fokus er på de fag, der er mest relevant i forhold til, at den unge kan komme i videre uddannelse.

Fagrække

Vi underviser i fuldt timetal i kultur fag, dansk, matematik, engelsk, tysk og idræt. Herudover tilbyder vi,  tilkøb af anden undervisning, såfremt eleven vil profitere af dette.

Undervisningens organisering

På Alrunen arbejder vi med en blanding af selvstændigt arbejde og tavle undervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra elevens faglige niveau og elevens individuelle behov og ressourcer.

Undervisningen organiseres af Tue der er lærer og Martin der er pædagog.

Folkeskolens formål

Alrunen arbejder hele tiden på, at leve op til folkeskolens formålsparagraf. Alrunen arbejder med børn der har specielle behov og særlige udfordringer ift. eks. indlæring, hvorfor indlæringen tager langt længere tid. Alrunens succeskriterier vil som naturlig konsekvens heraf derfor også se noget anderledes ud, end for normalt fungerende elever. Alrunen har dog stadig fokus på at give eleverne lyst til kontinuerlig læring og ligeledes, klæde dem på til videre uddannelse og øge deres forståelse af andre kulturer og menneskets samspil med naturen. Alrunen arbejder særligt med dette i kultur faget.

Alrunen arbejder ud fra det enkelte barns behov og benytter sig af de indlæringsmuligheder barnet bedst kan profitere og honorer.

 

Alrunen har særligt fokus på, at eleverne tilegner sig viden omkring hvordan vores samfund er bygget op, hvordan det fungere og hvilket medansvar man har som borger i Danmark.

Fagenes formål

Alrunen har et ønske om, at styrke børnenes selvstændighed i undervisningen, således at de udviser interesse og initiativ i undervisningen. Alrunens elever er udfordret ift. at arbejde selvstændigt, da de ofte har behov for mere hjælp. Ydermere har de også i langt de fleste tilfælde brug for en større grad af en til en relationen i undervisningen. Alrunens elever har ofte reduceret refleksionsevne.

 

Alrunen arbejder altid på, at den enkelte elev kan afslutte med i FP9 I Dansk, matematik, engelsk og tysk.

Overgang til ungdomsuddannelse

Alrunen vil gerne samarbejde tværfagligt med andre kommuner, UU vejleder og videregående uddannelsesinstitutioner. Vi bygger aktivt bro mellem intern skole og udefra kommende skoletilbud. Vi følger den unge, hvor det er nødvendigt. De elever der har eksterne skoletilbud får lektiehjælp om eftermiddagen.

Fraværsregistrering

Alrunen noterer fravær i vores elektronisk journalsystem, planner. Alrunen oplever ikke meget fravær blandt de elever der går i intern skole.

Læremidler

Alrunen benytter primært pc, lærebogs systemer og CD ord. Alrunens elever har pc til rådighed og der bestilles det læringsmateriale hjem, som den enkelte elev har behov for. Alrunen overvejer i øjeblikket, hvorvidt der skal installeres smartboard, projekter og/eller Ipad. 

Fælles mål

Alrunen forsøger så vidt muligt at leve op til Fælles mål for faget, samtidig med at der skabes hverdags rammer, som eleven kan honorere. Alrunens elever kræver fleksible rammer der justere sig efter individuelle behov og det betyder at Alrunen ikke i samme omfang kan honorer de Fælles mål.

Personalets kvalifikationer

Lærer og pædagog.

Pædagogisk/psykologisk betjening

Alrunen betjenes af Sønderborg kommunes PPR, men har ikke haft et stabilt samarbejde over længere tid. Der er dog lagt en plan for at rette op på dette.

Nationale tests

Der udføres nationale tests på Alrunen efter gældende regler.

Pensum opgivelse

Alrunen laver aftale med Dybbølefterskole om eksamen og følger deres pensum. Alrunen har ikke selvstændige pensum opgivelser.

Udviklingsplan

Alrunen har et ønske om ny en skolestruktur, hvor skole og bodelen i højere grad vil være en integreret enhed. Grundtanken er, at Alrunen ønsker at tilbyde flere fag, men idet eleverne ikke kan rumme en 8 timer lang skoledag, så skal det fordeles ud over dagen. Alrunen ønsker en skolemodel der ligger mere op af efterskole modellen.

Fordelen heri er, at eleverne fx kan tilbydes flere kreative fag, som madlavning, håndværk af forskellige slags, kreativitet osv. Samtidig vil det skabe en mere struktureret hverdag for de børn der bor på Alrunen. Det vil være nødvendigt med et længere hvil midt på dagen, men undervisningen kan så genoptages om eftermiddagen.

Fysisk undervisningsmiljø

Alrunen har et stort og et mindre lokale, hvor undervisningen pt. foregår. Begge lokaler er under renovering, idet de begge trænger til ny indretning. Det lokale hvor der er fælles undervisning ligger ud mod græs ”haven” og med udsigt over vandet. Der er terrasse og mulighed for, at døre og vinduer kan åbnes.

Fordelen heri er, at eleverne fx kan tilbydes flere kreative fag, som madlavning, håndværk af forskellige slags, kreativitet osv. Samtidig vil det skabe en mere struktureret hverdag for de børn der bor på Alrunen. Det vil være nødvendigt med et længere hvil midt på dagen, men undervisningen kan så genoptages om eftermiddagen.

Læringsfremmende kultur

Alrunen har kultur fag hver morgen, hvor eleverne gennemgår dagens nyheder/artikler. Her får eleverne en opdatering og indsigt i verden omkring dem. Der gennemgås forskellige emner og klassen evaluerer sammen. Alrunen arbejder for, at det eleverne beskæftiger sig med er noget der interessere dem og som er vedkommende. Alle elever får hjælp til, at forstå hvad der tales om og alle elever inddrages i debatten om det emne der tages op.

Strukturering af undervisning, målsætning og evaluering:

Alrunen tager udgangspunkt i hvert enkelt elevs behov for, hvordan de bedst lærer og tilrettelægger der ud fra en realistisk målsætning med løbende evaluering på om eleven får det ud af det, som han/hun skal.

Fordelen heri er, at eleverne fx kan tilbydes flere kreative fag, som madlavning, håndværk af forskellige slags, kreativitet osv. Samtidig vil det skabe en mere struktureret hverdag for de børn der bor på Alrunen. Det vil være nødvendigt med et længere hvil midt på dagen, men undervisningen kan så genoptages om eftermiddagen.

Lektier

Alrunens elever får ikke lektier for, medmindre de har ulovligt fravær.

Uddannelses parat:

Det er altid Alrunens intention, at gøre eleverne klar til videre uddannelse, men det er ikke altid muligt. Alrunens elever har ofte store faglige huller når de starter og flere har ikke gået i skole i længere perioder.

Faglig, personlig og social forudsætning hos den enkelte elev beskrives nærmere i elevplanerne.

Fagrække

Vi underviser i fuldt timetal i kultur fag, dansk, matematik, engelsk, tysk og idræt. Herudover tilbyder vi,  tilkøb af anden undervisning, såfremt eleven vil profitere af dette.