+45 7447 4419 [email protected]

Intern Skole

 

Læringsstil

På opholdsstedet Alrunens interne skole arbejdes der ikke med én specifik læringsstil. Vores elever har forskellige behov og vi tilrettelægger derfor vores undervisning i forhold til den enkelte elev.

Vi benytter eksempelvis centicubes der hjælper børnene i matematik med udregning af vægt, længde, tal, tabellære, omregnings tabel osv. Flere af vores elever vil også gerne bruge kugleramme, whiteboard, matematik fessor og pc.

Elevplan

Opholdsstedet Alrunen udarbejdes der elevplaner på alle indskrevne elever og de opdateres løbende, minimum hver 6. mdr. Vi har i vores elevplaner et punkt der hedder udvikling, hvor eleverne selv er med til, at beskrive deres eget udviklings punkt. Der vil under punktet være en evaluering udarbejdet af læreren/pædagogen. Vi vægter at alle elever er en aktiv del af deres elevplan, så de med inddrages i videst mulig omfang.

På Alrunen tilbyder vi FSA via et tværfagligt samarbejde med Dybbøl Efterskole, idet vi som opholdssted ikke har bemyndigelse til, at gennemfører FSA. Vi har gennem længere tid haft et godt og produktivt samarbejde med Dybbøl Efterskole og det vil vi blive ved med.

Fag på Alrunen

Opholdsstedet Alrunen laver altid en individuel vurdering af den enkelte elev i forhold til hvor mange fag eleven kan undervises i. Såfremt eleven kan profitere af et fag, som Alrunen ikke underviser i, er der mulighed for undervisning på nærliggende skole, som Alrunen samarbejder med. Alrunen vil her hente og bringe eleven til undervisningen.

Målgruppe vurdering

På Alrunen har vi valgt ikke at udbyde alle fag, idet vores elever har særlige indlærings forudsætninger og ofte ikke har ressourcer til at tage eksamen i alle fag. Vi har derfor valgt at vores fokus er på de fag, der er mest relevant i forhold til, at den unge kan komme i videre uddannelse. Vi samarbejder med UU vejleder i Sønderborg kommune, som er med til at rådgive vores unge til næste skridt i uddannelse/læreplads/praktik.

Fagrække

Der undervises i dansk, engelsk, matematik, kulturfag og fitness. Skolen arbejder også med kreative emner og madlavning. 

Undervisningens organisering

På Alrunen arbejder vi med en blanding af selvstændigt arbejde og tavle – og computer undervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra elevens faglige niveau og elevens individuelle behov og ressourcer. Hvis du er bosat på Alrunen søges der en computer til dig gennem børnehjælpsfonden.

Undervisningen organiseres af Tue der er lærer og Zarif der er skolepædagog.

Folkeskolens formål

Alrunen arbejder hele tiden på, at leve op til folkeskolens formålsparagraf. Alrunen arbejder med børn der har specielle behov og særlige udfordringer ift. eks. indlæring, hvorfor indlæringen tager langt længere tid. Alrunens succeskriterier vil som naturlig konsekvens heraf derfor også se noget anderledes ud, end for normalt fungerende elever. Alrunen har dog stadig fokus på at give eleverne lyst til kontinuerlig læring og ligeledes, klæde dem på til videre uddannelse og øge deres forståelse af andre kulturer og menneskets samspil med naturen. Alrunen arbejder særligt med dette i kultur faget.

Alrunen arbejder ud fra det enkelte barns behov og benytter sig af de indlærings muligheder barnet bedst kan profitere og honorer.

 

Fagenes formål

Alrunen har et ønske om, at styrke børnenes selvstændighed i undervisningen, således at de udviser interesse og initiativ i undervisningen. Alrunens elever er udfordret ift. at arbejde selvstændigt, da de ofte har behov for mere hjælp. Ydermere har de også i langt de fleste tilfælde brug for en større grad af en til en relation i undervisningen.

Overgang til ungdomsuddannelse

Alrunen vil gerne samarbejde tværfagligt med andre kommuner, UU vejleder og videregående uddannelsesinstitutioner. Vi bygger aktivt bro mellem intern skole og udefra kommende skoletilbud. Vi følger den unge, hvor det er nødvendigt. De elever der har eksterne skoletilbud får lektiehjælp om eftermiddagen.

Fraværsregistrering

Alrunen noterer fravær i vores elektronisk journalsystem, planner. Alrunen oplever ikke meget fravær blandt de elever der går i intern skole.

Læremidler

Alrunen benytter primært pc, lærebogs systemer og CD ord. Alrunens elever har pc til rådighed og der bestilles det læringsmateriale hjem, som den enkelte elev har behov for.

Fælles mål

Alrunen forsøger så vidt muligt at leve op til Fælles mål for faget, samtidig med at der skabes hverdags rammer, som eleven kan honorere. Alrunens elever kræver fleksible rammer der justere sig efter individuelle behov og det betyder at Alrunen ikke i samme omfang kan honorer de Fælles mål.

Personalets kvalifikationer

Lærer og pædagog.

Pædagogisk/psykologisk betjening

Alrunen betjenes af Sønderborg kommunes PPR, som vi har et stabilt og konstruktivt samarbejde med.

Nationale tests

Der udføres nationale tests på Alrunen efter gældende regler.

Pensum opgivelse

Alrunen laver aftale med Dybbølefterskole om eksamen og følger deres pensum. Alrunen har ikke selvstændige pensum opgivelser.

Udviklingsplan

Fysisk undervisningsmiljø

Alrunen har et stort og et mindre lokale, hvor undervisningen pt. foregår. Det store lokale benyttes til fælles undervisning, mens det mindre lokale benyttes i situationer, hvor eleven har behov for ro og en til en kontakt i undervisningen. Det store fælles lokale ligger ud mod terrassen med udsigt over vandet.

Læringsfremmende kultur

Alrunen har kultur fag flere gange om ugen, hvor eleverne gennemgår dagens nyheder/artikler. Her får eleverne en opdatering og indsigt i verden omkring dem. Der gennemgås forskellige emner og klassen evaluerer sammen. Alrunen arbejder for, at det eleverne beskæftiger sig med er noget der interessere dem og som er vedkommende. Alle elever får hjælp til, at forstå hvad der tales om og alle elever inddrages i debatten om det emne der tages op.

Lektier

Alrunens elever får ikke lektier for, medmindre de har ulovligt fravær.

Uddannelses parat:

Det er altid Alrunens intention, at gøre eleverne klar til videre uddannelse, men det er ikke altid muligt. Alrunens elever har ofte store faglige huller når de starter og flere har ikke gået i skole i længere perioder.

Faglig, personlig og social forudsætning hos den enkelte elev beskrives nærmere i elevplanerne.